GRE语文精讲精练(讲师:赵新侃 课时:20)百度网盘

GRE考试中中国考生得分偏低的一般都是语文部分,对比数学很多人都能轻松拿到165分以上的水准,语文能考到160分绝对可以当得起学霸两字。本资源为GRE语文精讲精练,讲师:赵新侃,共20课时。本资源属于“新东方GRE冲330全程班”内容之一。

资源目录

01 OG介绍.mp4

02 GRE填空题串讲Set1(一).mp4

03 GRE填空题串讲Set1(二).mp4

04 GRE填空题串讲Set1(三).mp4

05 GRE阅读题串讲Set2(一).mp4

06 GRE阅读题串讲Set2(二).mp4

07 GRE阅读题串讲Set2(三).mp4

08 GRE填空题串讲Set3(一).mp4

09 GRE填空题串讲Set3(二).mp4

10 GRE阅读题串讲Set4(一).mp4

11 GRE阅读题串讲Set4(二).mp4

12 GRE阅读题串讲Set4(三).mp4

13 GRE阅读题串讲Set4(四).mp4

14 GRE填空题串讲Set5(一).mp4

15 GRE填空题串讲Set5(二).mp4

16 GRE填空题串讲Set5(三).mp4

17 GRE阅读题串讲Set6(一).mp4

18 GRE阅读题串讲Set6(二).mp4

19 GRE阅读题串讲Test 1 Section3(一).mp4

20 GRE阅读题串讲Test 1 Section3(二).mp4

2013GRE-YW-ZXK.docx

21 GRE阅读题串讲Test 1 Section3(三).mp4

22 GRE阅读题串讲Test 1 Section3(四).mp4

23 GRE阅读题串讲Test 1 Section3(五).mp4

24 GRE阅读题串讲Test 1 Section3(六).mp4

25 GRE阅读题串讲Test 1 Section4(一).mp4

26 GRE阅读题串讲Test 1 Section4(二).mp4

27 GRE阅读题串讲Test 1 Section4(三).mp4

28 GRE阅读题串讲Test 1 Section4(四).mp4

29 GRE阅读题串讲Test 1 Section4(五).mp4

30 GRE阅读题串讲Test 2 Section3(一).mp4

31 GRE阅读题串讲Test 2 Section3(二).mp4

32 GRE阅读题串讲Test 2 Section3(三).mp4

33 GRE阅读题串讲Test 2 Section3(四).mp4

34 GRE阅读题串讲Test 2 Section3(五).mp4

35 GRE阅读题串讲Test 2 Section3(六).mp4

36 GRE阅读题串讲Test 2 Section4(一).mp4

37 GRE阅读题串讲Test 2 Section4(二).mp4

38 GRE阅读题串讲Test 2 Section4(三).mp4

39 GRE阅读题串讲Test 2 Section4(四).mp4

40 GRE阅读题串讲Test 2 Section4(五).mp4

点击获取“新东方GRE冲330全程班”资源。

加入终身会员免费下载

转载请说明出处
来学啦 » GRE语文精讲精练(讲师:赵新侃 课时:20)百度网盘
您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论

欢迎 访客 发表评论